Obvodní hospodářská komora v Praze 5

Nová povinnost pro akciové společnosti dle zákona o zadávání veřejných zakázek

Od 1. 10. 2016 nabude v ČR účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který přichází s novinkou, která může potenciálně značně zkomplikovat život některým akciovým společnostem.

Dle ustanovení § 48 nového zákona o zadávání veřejných zakázek zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností a nemá zaknihované akcie. To neplatí pro akciové společnosti se sídlem v zahraničí, v jejichž případě postačuje pouze předložit čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Hospodářská komora s tímto ustanovením nesouhlasí a považuje ho za diskriminační.

Co to znamená, když má akciová společnost zaknihované akcie?
Z hlediska podoby se akcie dělí na listinné a zaknihované. Zatímco listinné akcie mají fyzickou podobu, zaknihované akcie existují jako pouhý zápis v evidenci, která je vedena u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“). Pro účely evidence u CDCP je nutné každého akcionáře jednoznačně identifikovat, což v praxi znamená, že v případě zaknihovaných akcií je obtížné zakrýt skutečnou vlastnickou strukturu akciové společnosti. Od tohoto kroku si zákonodárce slibuje větší transparentnost při zadávání veřejných zakázek.    
Postup pro zaknihování akcií (§ 529 – 535 občanského zákoníku)
V případě, že vaše akciová společnost má akcie v listinné podobě a vy se přesto chcete podílet na veřejných zakázkách, je nutné, aby vaše akciová společnost přeměnila listinné akcie na zaknihované. Níže přikládáme krátký návod, jak v takovém případě postupovat: 
1)      Přeměna podoby akcií z listinných na zaknihované je provedena formou změny stanov společnosti. Změna stanov společnosti musí být odsouhlasena valnou hromadou a tato změna musí být zapsána do obchodního rejstříku. Z valné hromady je nutné pořídit notářský zápis.
2)      Akciová společnost pošle akcionářům oznámení o přeměně podoby akcií na zaknihované, zveřejní rozhodnutí o přeměně akcií v Obchodním věstníku, uveřejní jej na svých internetových stránkách a určí akcionářům 2 – 6 měsíční lhůtu pro odevzdání listinných akcií. Dále vyzve akcionáře, aby si zřídili u účastníků CDCP (zpravidla banky a obchodníci s cennými papíry) majetkové účty.
3)      Další fáze nastává ve chvíli, kdy akciová společnost již obdrží od akcionářů všechny listinné akcie nebo marně uplyne lhůta pro jejich odevzdání, která byla stanovena v bodě 2. Akciová společnost následně zažádá CDCP o zaevidování zaknihovaných akcií do centrální evidence a o přidělení kódu pro identifikaci cenného papíru (tzv. ISIN). Po splnění těchto podmínek může akciová společnost již uzavřít smlouvu s CDCP a udělit pokyn k připsání zaknihovaných akcií na majetkové účty akcionářů. Je důležité si uvědomit, že datum podpisu smlouvy s CDCP nelze považovat za datum zaknihování emise, ale je jím až okamžik připsání zaknihovaných akcií na majetkové účty akcionářů.
Základní poplatky:
1)      Poplatek notáři za notářský zápis. Cena dle notářského tarifu.  
2)      Soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku: 2000 Kč (lze využít i služeb notáře).
3)      Poplatek za zveřejnění v Obchodním věstníku: 2 500 Kč.
4)      Jednorázový poplatek za přidělení ISIN: 1 500 Kč.
5)      Jednorázový poplatek za zápis emise: 5 800 Kč (nutno zaplatit za každou jednotlivou emisi akciové společnosti).
6)      Poplatky účastníkům CDCP (zpravidla banky a obchodníci s cennými papíry). Záleží na jejich konkrétním ceníku.  
7)      Je nutno počítat i s pravidelným poplatkem za vedení evidence emise. Jeho výše záleží na objemu akcií a lze ho vypočítat podle kalkulačky CDCP: https://www.cdcp.cz/index.php/cz/kalkul
8)      Převody zaknihovaných akcií jsou zpoplatněny.
9)      Kompletní ceník CDCP: https://www.cdcp.cz/index.php/cz/cenik-cdcp
Základní investice se tedy může vyšplhat řádově do desítek tisíc a celý proces přeměny by měla být akciová společnost schopna vyřídit v rámci několika měsíců. Jednotlivé potřebné vzory dokumentů, které vyžaduje CDCP, jsou k nalezení na stránkách CDCP (https://www.cdcp.cz/index.php/cz/predpisy-pravidla-a-dalsi-dokumenty).