Obvodní hospodářská komora v Praze 5

HK ČR vyzývá Vládu ČR, aby do nabídkových řízení v oblasti dálkové a nadregionální dopravy vpustila soukromé investory

PPraha, 15. prosince 2015 – Vláda České republiky schválila materiál Ministerstva dopravy s názvem Zpráva o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální dopravy. Materiál budí značné rozpaky, protože původní harmonogram se neplní, přičemž materiál opětovně namísto urychlení tohoto procesu doporučuje spíše jeho zpomalení a omezení.

Materiál je již několikátým podkladem k tématu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální dopravy. Je z něj opět patrné, že původní harmonogram, který byl sám o sobě již dost pomalý a rozvrhoval soutěže na dálkovou osobní železniční dopravu k realizaci až do roku 2029, se neplní, a již nyní vznikají značná zpoždění nabídkových řízení. Materiál opětovně namísto urychlení tohoto procesu doporučuje spíše jeho zpomalení a omezení, přičemž není zřejmé, jak bude Ministerstvo dopravy schopno zajistit odpovídající obnovu vozidlového parku v této dotované dopravě.

Železnice je fakticky jediným odvětvím české ekonomiky, kde nejsou soukromí investoři vítáni a podporováni, ale naopak se jim do cesty kladou nejrůznější překážky a existuje ze strany státu trvalá snaha vytěsnit je z trhu. To dobře dokumentuje i Parlamentem ČR v současnosti projednávaný návrh novely zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. Tím se významně zpochybňuje cíl EU i ČR, deklarovaný v řadě koncepčních dokumentů, kterým je zvýšení kvality a atraktivity osobní železniční dopravy tak, aby ji obyvatelstvo preferovalo před dopravou individuální.

Hospodářská komora ČR je toho názoru, že navrhované posílení rozpočtů krajů na období let 2020 - 2034 v hodnotě asi 2,9 mld. Kč ročně v cenách roku 2014 má být poskytnuto jen těm krajům, které do června 2016 schválí harmonogram nabídkových řízení tak, aby byly do roku 2025 předmětem soutěže všechny regionální výkony ve veřejném zájmu. Zároveň je přesvědčena, že by mělo být v programu pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel preferováno pořizování vozidel státem a kraji tak, aby bylo možno v případě nekvalitní funkce dopravce svěřit dopravu jinému subjektu.

Hospodářská komora ČR vyzývá vládu ČR, aby urychlila postup v nabídkových řízeních v oblasti dálkové a nadregionální dopravy a přestala s potlačováním soukromých investorů, kteří vkládají nemalé soukromé zdroje a přinášejí novou kvalitu do železniční osobní dopravy, Tím vláda zajistí, že nebudou mít přednost nejrůznější lobbistické zájmy, vedoucí v konečném důsledku k mrhání penězi cestujících a daňových poplatníků. Je přesvědčena, že si všichni železniční dopravci v ČR zaslouží stejnou míru podpory a stejné zacházení, ať je vlastní stát reprezentovaný zejména Ministerstvem dopravy nebo soukromý sektor.